۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه

منفی فله ای و برنامه ریزی شده در سایت بالاترین (ترور در بالاترین)


ترور شخصیت، ترور لینک و بعد هم ترور انسان زنده. هر سه مورد یعنی حذف آنچه من نمی پسندم از راه یک حرکت گروهی و منسجم و سیستماتیک. آنهم به صورت وحشیانه و پرخشگرانه و ایجاد رعب و وحشت.
گزارش زیر را بخوانید تا متوجه شوید چه اتفاقی در سایت بالاترین در حال وقوع است. به عنوان یک کاربر بالاترین از آقای یحیی نژاد و دیگر مسئولان سایت بالاترین تقاضا دارم تا چاره ای بیاندیشند.
این گزارش از بین 50 لینک که از تاریخ 2011/09/01 تا تاریخ 2011/09/15 تهیه شده و گزارش از تاریخ 2011/09/19 بسته شده و اگر پس از این تاریخ رای منفی و مثبتی داده شده در گزارش ذکر نشده.

ردیف
لینک مورد نظر
تاریخ
 ارسال لینک
رای
 منفی
رای
مثبت
اختلاف
 رای
1
http://balatarin.com/permlink/2011/9/1/2692292
2011/09/01
45
61
16
2
http://balatarin.com/permlink/2011/9/1/2692458
2011/09/01
41
67
26
3
http://balatarin.com/permlink/2011/9/2/2693929
2011/09/02
61
46
-15
4
http://balatarin.com/permlink/2011/9/2/2695141
2011/09/02
46
6
-40
5
http://balatarin.com/permlink/2011/9/3/2696655
2011/09/03
44
56
12
6
http://balatarin.com/permlink/2011/9/3/2697257
2011/09/03
42
8
-34
7
http://balatarin.com/permlink/2011/9/5/2699595
2011/09/05
59
35
-24
8
http://balatarin.com/permlink/2011/9/5/2700262
2011/09/05
70
56
-14
9
http://balatarin.com/permlink/2011/9/5/2700431
2011/09/05
45
3
-42
10
http://balatarin.com/permlink/2011/9/5/2700777
2011/09/05
60
25
-35
11
http://balatarin.com/permlink/2011/9/5/2700908
2011/09/05
66
80
14
12
http://balatarin.com/permlink/2011/9/6/2701839
2011/09/06
44
7
-37
13
http://balatarin.com/permlink/2011/9/6/2702085
2011/09/06
59
18
-41
14
http://balatarin.com/permlink/2011/9/6/2702441
2011/09/06
47
9
-38
15
http://balatarin.com/permlink/2011/9/6/2702668
2011/09/06
58
22
-36
16
http://balatarin.com/permlink/2011/9/7/2702891
2011/09/07
54
21
-33
17
http://balatarin.com/permlink/2011/9/7/2703726
2011/09/07
59
123
64
18
http://balatarin.com/permlink/2011/9/8/2705040
2011/09/08
44
16
-28
19
http://balatarin.com/permlink/2011/9/9/2706198
2011/09/09
62
15
-47
20
http://balatarin.com/permlink/2011/9/9/2707427
2011/09/09
73
56
-17
21
http://balatarin.com/permlink/2011/9/9/2707824
2011/09/09
62
32
-30
22
http://balatarin.com/permlink/2011/9/10/2708690
2011/09/10
50
33
-17
23
http://balatarin.com/permlink/2011/9/10/2709209
2011/09/10
65
74
9
24
http://balatarin.com/permlink/2011/9/10/2709501
2011/09/10
56
28
-28
25
http://balatarin.com/permlink/2011/9/10/2709510
2011/09/10
68
154
86
26
http://balatarin.com/permlink/2011/9/11/2709797
2011/09/11
44
16
-28
27
http://balatarin.com/permlink/2011/9/11/2710644
2011/09/11
55
63
8
28
http://balatarin.com/permlink/2011/9/11/2710658
2011/09/11
92
276
184
29
http://balatarin.com/permlink/2011/9/11/2710759
2011/09/11
52
34
-18
30
http://balatarin.com/permlink/2011/9/11/2710858
2011/09/11
48
5
-43
31
http://balatarin.com/permlink/2011/9/11/2711159
2011/09/11
49
18
-31
32
http://balatarin.com/permlink/2011/9/11/2711162
2011/09/11
55
28
-27
33
http://balatarin.com/permlink/2011/9/12/2711886
2011/09/12
47
32
-15
34
http://balatarin.com/permlink/2011/9/12/2711893
2011/09/12
48
11
-37
35
http://balatarin.com/permlink/2011/9/12/2711900
2011/09/12
47
9
-38
36
http://balatarin.com/permlink/2011/9/12/2712277
2011/09/12
52
26
-26
37
http://balatarin.com/permlink/2011/9/12/2712827
2011/09/12
52
20
-32
38
http://balatarin.com/permlink/2011/9/13/2713387
2011/09/13
60
73
13
39
http://balatarin.com/permlink/2011/9/13/2713742
2011/09/13
43
5
-38
40
http://balatarin.com/permlink/2011/9/13/2714172
2011/09/13
50
11
-39
41
http://balatarin.com/permlink/2011/9/13/2714392
2011/09/13
55
64
9
42
http://balatarin.com/permlink/2011/9/13/2714747
2011/09/13
76
261
185
43
http://balatarin.com/permlink/2011/9/14/2715854
2011/09/14
48
12
-36
44
http://balatarin.com/permlink/2011/9/14/2716110
2011/09/14
51
36
-15
45
http://balatarin.com/permlink/2011/9/14/2716170
2011/09/14
56
13
-43
46
http://balatarin.com/permlink/2011/9/14/2716182
2011/09/14
77
101
24
47
http://balatarin.com/permlink/2011/9/15/2716651
2011/09/15
47
23
-24
48
http://balatarin.com/permlink/2011/9/15/2716996
2011/09/15
57
22
-35
49
http://balatarin.com/permlink/2011/9/15/2717443
2011/09/15
62
55
-7
50
http://balatarin.com/permlink/2011/9/15/2717562
2011/09/15
63
90
27

لیست یوزرهایی که منسجم و سیستماتیک رای منفی داده اند.
                                                                                                                                                                                                                          
50
Ashkanjan
 از 50 لینک انتخابی به 50  لینک رای منفی داده است 
1
50
chichilaas
 از 50 لینک انتخابی به 50  لینک رای منفی داده است 
2
50
goochi
 از 50 لینک انتخابی به 50  لینک رای منفی داده است 
3
50
manocher
 از 50 لینک انتخابی به 50  لینک رای منفی داده است 
4
50
naseema
 از 50 لینک انتخابی به 50  لینک رای منفی داده است 
5
50
rahasaba
 از 50 لینک انتخابی به 50  لینک رای منفی داده است 
6
50
solon
 از 50 لینک انتخابی به 50  لینک رای منفی داده است 
7
50
tufandeh
 از 50 لینک انتخابی به 50  لینک رای منفی داده است 
8
49
adast
 از 50 لینک انتخابی به 49  لینک رای منفی داده است 
9
49
alborz2011
 از 50 لینک انتخابی به 49  لینک رای منفی داده است 
10
49
darkob
 از 50 لینک انتخابی به 49  لینک رای منفی داده است 
11
49
kambiz57
 از 50 لینک انتخابی به 49  لینک رای منفی داده است 
12
49
parishan
 از 50 لینک انتخابی به 49  لینک رای منفی داده است 
13
48
azadihame
 از 50 لینک انتخابی به 48  لینک رای منفی داده است 
14
48
felor
 از 50 لینک انتخابی به 48  لینک رای منفی داده است 
15
48
salimi
 از 50 لینک انتخابی به 48  لینک رای منفی داده است 
16
48
sunset
 از 50 لینک انتخابی به 48  لینک رای منفی داده است 
17
47
melisa46
 از 50 لینک انتخابی به 47  لینک رای منفی داده است 
18
47
pazuki
 از 50 لینک انتخابی به 47  لینک رای منفی داده است 
19
47
song
 از 50 لینک انتخابی به 47  لینک رای منفی داده است 
20
46
nader123
 از 50 لینک انتخابی به 46  لینک رای منفی داده است 
21
45
amirk44
 از 50 لینک انتخابی به 45  لینک رای منفی داده است 
22
45
froozan
 از 50 لینک انتخابی به 45  لینک رای منفی داده است 
23
45
mojtaba123
 از 50 لینک انتخابی به 45  لینک رای منفی داده است 
24
44
camelia
 از 50 لینک انتخابی به 44  لینک رای منفی داده است 
25
44
jam2
 از 50 لینک انتخابی به 44  لینک رای منفی داده است 
26
43
Hedyehtee
 از 50 لینک انتخابی به 43  لینک رای منفی داده است 
27
42
fereshteh44
 از 50 لینک انتخابی به 42  لینک رای منفی داده است 
28
42
ghiamdoust
 از 50 لینک انتخابی به 42  لینک رای منفی داده است 
29
42
kimia128
 از 50 لینک انتخابی به 42  لینک رای منفی داده است 
30
42
payam30
 از 50 لینک انتخابی به 42  لینک رای منفی داده است 
31
41
hengam
 از 50 لینک انتخابی به 41  لینک رای منفی داده است 
32
40
amytis
 از 50 لینک انتخابی به 40  لینک رای منفی داده است 
33
40
nabard
 از 50 لینک انتخابی به 40  لینک رای منفی داده است 
34
39
rocky
 از 50 لینک انتخابی به 39  لینک رای منفی داده است 
35
38
sarsabzi
 از 50 لینک انتخابی به 38  لینک رای منفی داده است 
36
37
eugene
 از 50 لینک انتخابی به 37  لینک رای منفی داده است 
37
36
barandaz
 از 50 لینک انتخابی به 36  لینک رای منفی داده است 
38
35
dadkhah
 از 50 لینک انتخابی به 35  لینک رای منفی داده است 
39
31
amir.p
 از 50 لینک انتخابی به 31  لینک رای منفی داده است 
40
31
azadi1390
 از 50 لینک انتخابی به 31  لینک رای منفی داده است 
41
30
doustkam
 از 50 لینک انتخابی به 30  لینک رای منفی داده است 
42
28
daneshkadeh
 از 50 لینک انتخابی به 28  لینک رای منفی داده است 
43
28
mehdish
 از 50 لینک انتخابی به 28  لینک رای منفی داده است 
44
27
parika
 از 50 لینک انتخابی به 27  لینک رای منفی داده است 
45
26
mehrnaz
 از 50 لینک انتخابی به 26  لینک رای منفی داده است 
46
25
tavanmand
 از 50 لینک انتخابی به 25  لینک رای منفی داده است 
47
23
fardin2006
 از 50 لینک انتخابی به 23  لینک رای منفی داده است 
48
23
kahkashan
 از 50 لینک انتخابی به 23  لینک رای منفی داده است 
49
23
sally89
 از 50 لینک انتخابی به 23  لینک رای منفی داده است 
50
21
golzarr
 از 50 لینک انتخابی به 21  لینک رای منفی داده است 
51
20
istadeim
 از 50 لینک انتخابی به 20  لینک رای منفی داده است 
52
20
sahand20
 از 50 لینک انتخابی به 20  لینک رای منفی داده است 
53
19
delavaran100
 از 50 لینک انتخابی به 19  لینک رای منفی داده است 
54
19
khorosh
 از 50 لینک انتخابی به 19  لینک رای منفی داده است 
55
19
peymanehsar
 از 50 لینک انتخابی به 19  لینک رای منفی داده است 
56
19
samhmaro
 از 50 لینک انتخابی به 19  لینک رای منفی داده است 
57
18
azadeh2008
 از 50 لینک انتخابی به 18  لینک رای منفی داده است 
58
18
ehsan_ay
 از 50 لینک انتخابی به 18  لینک رای منفی داده است 
59
17
iran_azadi
 از 50 لینک انتخابی به 17  لینک رای منفی داده است 
60
17
poison
 از 50 لینک انتخابی به 17  لینک رای منفی داده است 
61
16
persyan
 از 50 لینک انتخابی به 16  لینک رای منفی داده است 
62
16
reza41
 از 50 لینک انتخابی به 16  لینک رای منفی داده است 
63
16
tshalbaf
 از 50 لینک انتخابی به 16  لینک رای منفی داده است 
64
15
manocher19
 از 50 لینک انتخابی به 15  لینک رای منفی داده است 
65
15
mobarez101
 از 50 لینک انتخابی به 15  لینک رای منفی داده است 
66
14
nodictator
 از 50 لینک انتخابی به 14  لینک رای منفی داده است 
67
14
unic
 از 50 لینک انتخابی به 14  لینک رای منفی داده است 
68
13
milad_shz
 از 50 لینک انتخابی به 13  لینک رای منفی داده است 
69
13
pirozybamas
 از 50 لینک انتخابی به 13  لینک رای منفی داده است 
70
13
safamoeini
 از 50 لینک انتخابی به 13  لینک رای منفی داده است 
71
12
simin
 از 50 لینک انتخابی به 12  لینک رای منفی داده است 
72
11
amirfarbod
 از 50 لینک انتخابی به 11  لینک رای منفی داده است 
73
11
farhadniki10
 از 50 لینک انتخابی به 11  لینک رای منفی داده است 
74
11
piroz
 از 50 لینک انتخابی به 11  لینک رای منفی داده است 
75
11
reza79
 از 50 لینک انتخابی به 11  لینک رای منفی داده است 
76
11
salarralas
 از 50 لینک انتخابی به 11  لینک رای منفی داده است 
77
10
alta
 از 50 لینک انتخابی به 10  لینک رای منفی داده است 
78
10
roshna
 از 50 لینک انتخابی به 10  لینک رای منفی داده است 
79
10
zede-velayat
 از 50 لینک انتخابی به 10  لینک رای منفی داده است 
80

۱ نظر: